Všeobecné obchodní podmínky společnosti

TenCorp s.r.o.

 • Karla IV. 54
 • 530 02 Pardubice
 • Česká republika
 • IČ: 10914960
 • DIČ: CZ10914960

Dále jen (provozovatel)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti TenCorp s.r.o., se sídlem Karla IV. 54, 530 02 Pardubice, IČ 10914960, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 47785 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.cn-tt.eu (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na stránkách prodejce jsou údaji nezávaznými. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů a na toto naše společnost neposkytuje žádnou záruku a ani nenese odpovědnost za případné škody tímto způsobené. Kupující má právo si před objednáním, emailem či jiným způsobem, ověřit tyto údaje u prodávajícího. Obrázky u výrobků mohou být jen ilustrační (např. rozdíl v barevném provedení či obsahu setu více výrobků, v takovém případě je rozhodující popiska výrobku, kde je barva či obsah setu výrobků detailně popsán). Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že svým zákazníkům bude dodávat pouze zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujícím daným normám platným na území České republiky.

Kupní smlouva

 1. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, dále také s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit.
 2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky provozovateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.
 3. Smluvní vztah mezi provozovatelem a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky (akceptací), jež je provozujícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího nebo v uživatelském rozhraní s označením "objednat s povinností platby". Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu.
 4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Platební podmínky a cena zboží

 1. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.
 2. Uvedené ceny jsou platné v okamžiku objednání.
 3. Ceny uvedené v ceníku jsou včetně DPH a konečné.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
 5. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího.
 6. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.
 7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po plné úhradě kupní ceny a jeho převzetí.
 8. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím.
 9. V případě, že kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem.
 10. Platbu prosím uhraďte do 5-ti dnů od objednání, pokud platbu neobdržíme do 5-ti dnů, bude objednávka stornována a mohou být uplatněny sankce uvedeny v obchodních podmínkách.

Storno objednávky

Objednávku lze stornovat e-mailem, pokud se stávající objednávka přijatá a zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má provozovatel nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů s expedicí zboží.

Záruka a servis

Záruku na prodávané zboží poskytuje prodejce dle obecně platných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li u daného produktu uvedeno jinak, je záruční doba na výrobky 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba okamžikem jeho převzetí. Jako záruční doklad pro vyřízení záruky u nás slouží pokladní doklad či faktura (pečlivě uschovejte) kterou máte od nás přiloženu v objednávce (balíku). Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným či nešetrným zacházením. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případech:

 • mechanického poškození,
 • použití výrobku v rozporu s jeho účelem či návodem k obsluze (např. úder pálky o hranu stolu) 
 • používáním výrobku v podmínkách neodpovídajících svými parametry způsobu použití stanoveným výrobcem,
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci,
 • záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním (celkové opotřebení bot intenzívním užíváním i před uplynutím 2 let).

Reklamační řád

Vyskytnou-li se v průběhu záruční doby vady na zboží zakoupeném v obchodě, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

 • na e-mailovou adresu provozovatele info@dhs-729.eu
 • poštou na adresu provozovatele:
  • TenCorp s.r.o.

  • Karla IV. 54
  • 530 02 Pardubice
  • Česká republika
  • IČ: 10914960
  • DIČ: CZ10914960

Při vyřizování reklamace postupuje obchod podle následujících podmínek: 

 1. zákazník doručí reklamované zboží na svůj náklad na adresu obchodu. Reklamované zboží musí být doručeno kompletní včetně všech součástí a příslušenství (není-li dohodnuto jinak), musí být přiloženy nákupní doklady, event. záruční list;
 2. zákazník jasně a úplně popíše vadu zboží. Reklamované zboží bude kontrolováno pouze na vadu uplatňovanou zákazníkem;
 3. neodstraní-li zákazník případné věcné nebo formální vady reklamace ve lhůtě stanovené obchodem, bude  zboží vráceno a reklamace zamítnuta. 
 4. Obchod řádně uplatněnou reklamaci vyřídí nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamovaného zboží.
 5. Nelze-li lhůtu podle bodu 3. dodržet,  informuje obchod zákazníka o prodloužení lhůty a jeho důvodech.
 6. Je-li vada zboží odstranitelná, má zákazník právo na její bezplatné odstranění. 
 7. Je-li vada zboží neodstranitelná, má zákazník právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy. Stejné právo má i v případě, že se odstranitelná vada projeví opakovaně.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete na stránce "Ochrana osobních údajů".

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně spedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu stanovení §262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením §409 a následujícím.

V Pardubicích, dne 10.12.2021